Vereniging

Voorwoord

Eindelijk is het dan zover, medio september zullen de Nieuwkoopse Plassen en de Haeck 9 gebied 103 ) aangewezen worden als Natura 2000 gebied. Vooruitlopend op de aanwijzingsprocedure, zal de Vereniging van Grond- en Watereigenaren Nieuwkoopse Plassen en De Haeck, haar web site lanceren om onze leden zo goed en zo snel mogelijk te informeren aangaande de te volgen procedures, de te ondernemen stappen en activiteiten behorende bij de aanwijzingsprocedure en het op te stellen beheersplan.

Als particuliere vereniging, zijn wij gezamenlijk met de Vereniging van Natuurmonumenten inmiddels de grootste belangenbehartiger voor wat betreft het aantal hectares grond en water in het Nieuwkoops Plassengebied en De Haeck, beide partijen zijn het erover eens dat wij eens beschermingsverplichting hebben voor wat betreft dit unieke natuur/cultuur gebied waarin de mens, dier en plant al eeuwen hand in hand gaan.

Natura 2000 ( de huidige natuurbeschermingswet ) heeft zoals het in Nederland geïmplementeerd wordt, uitsluitend ten doel, het instand houden van de aan Brussel destijds gemeldde habitat soorten en types, daarvoor dienen instandhoudingsmaatregelen voor genomen te worden, welke als basis dienen voor het op te stellen beheersplan.

Het bestuur van de Vereniging van Grond- en Watereigenaren heeft als doel om in het op te stellen beheersplan er voor zorg te dragen, dat uw economische-, financiele-, culturele- en sociaal maatschappelijke rechten, van haar leden zoveel mogelijk gewaarborgt worden ( art. 2.3 van de habitatrichtlijn ). Dit is een uitdaging die wij zo goed mogelijk voor u zullen uitvoeren. Wij hopen dan ook dit traject zo positief mogelijk te kunnen verwezenlijken gezamenlijk met de Vereniging van Natuurmonumenten, de Provincie, de Gemeente en eventuele belangenorganisaties.

De eerste opdracht van het bestuur is het opstellen van een in te dienen waterdichte zienswijze, en wel wetenschappelijk ecologisch onderbouwd.

Eèn ding is duidelijk, dat als alle partijen ervan overtuigd zijn dat alle te plegen inspanningen kunnen lijden tot een duurzame balans tussen ecologie en economie, onze volgende generaties tot de conclusie zullen komen, dat Nieuwkoop nog steeds zijn unieke natuurstatus heeft en waarin de destijds verworven rechten van de inwoners en ondernemers behouden is gebleven, maar wel met de wetenschap dat het allemaal een kwestie was van geven en nemen, gezond verstand en een positieve grondhouding.

Met Groet,

Guus Elkhuizen
Mede oprichter en oud voorzitter.

 

Lees hier de statuten van de Vereniging van Grond- en Watereigenaren