Dames en heren,

Hierbij stuur ik u ter kennisneming de tekst van het definitieve aanwijzingsbesluit en de bijbehorende Nota van toelichting. In deze nota wordt ingegaan op de ingediende 584 zienswijzen op het ontwerpbesluit van 10 september 2008.

Terinzagelegging
De tekst van het definitieve aanwijzingsbesluit en de Nota van toelichting ligt verder ter inzage bij het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC te Den Haag, vanaf maandag 6 januari 2014 tot en met maandag 17 februari 2014.

Ook kan de tekst digitaal worden ingezien via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000

Beroepsprocedure
De beroepstermijn loopt van dinsdag 7 januari 2014 tot en met maandag 17 februari 2014.

Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht of die het redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze naar voren te hebben gebracht, kunnen gedurende zes weken n√° de bekendmaking beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Nadere informatie
Voor vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen op werkdagen van 8:30 tot 16:30 uur met het DR-loket, telefoon 0800-22 333 22 (gratis).

Tot slot
Ik wijs u erop dat bovenstaande informatie afkomstig is van het Ministerie van Economische Zaken. Deze informatie geef ik aan u door bij wijze van service. Het aanwijzingsbesluit is genomen door de Staatssecretaris van Economische Zaken. Voor de bekendmaking, terinzagelegging en beroepsprocedure is zij als enige verantwoordelijk. Voor al uw vragen en opmerkingen hierover: zie het telefoonnummer hierboven.

Verder staat de zienswijzeprocedure voor het ontwerpbeheerplan Nieuwkoopse Plassen en De Haeck los van de beroepsprocedure voor het definitieve aanwijzingsbesluit. Wel zal de zienswijzeprocedure voor het ontwerpbeheerplan pas starten nadat de beroepstermijn voor het definitieve aanwijzingsbesluit is verstreken (dus na 17 februari 2014). Dit is om verwarring tussen de beide procedures te voorkomen.

Vriendelijke groet,

Kees van Kruining
Secretaris Begeleidingscommissie Beheerplan Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck