19 mei 2022
mei 19, 2022

Beheerplan 2015-2021: maximaal 3 jaar verlengd

mei 19, 2022 0 reacties

Provinciale Staten heeft besloten het huidige beheerplan te verlengen met maximaal 3 jaar. Achtergrond is de complexiteit op het gebied stikstofdepositie, gebiedsgerichte aanpak, waterbeheer (kader richtlijn water), en de stand van de gedefinieerde instandhoudingsdoelen. Uw vereniging is vertegenwoordigd in diverse overlegstructuren en op de volgende ALV praten wij u graag bij. lees meer →

19 mei 2022
mei 19, 2022

Jaarvergadering 2022

mei 19, 2022 0 reacties

De laatste ALV was 15 September 2020. Dit betrof verenigingsjaar 2019. In 2020 speelde COVID ons parten maar wij zijn blij te kunnen melden dat het bestuur voornemens is de volgende ALV te binnenkort uit te schrijven. Nadere mededelingen en de agenda zullen op de vertrouwde wijze worden toegezonden. lees meer →

08 jul 2015
juli 8, 2015

Documenten met betrekking tot het beheerplan

juli 8, 2015 0 reacties

Beschikbare documenten: Nota_van_beantwoording_en_wijziging_Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck Ingediende_zienswijzen_Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck brief kennisgeving vaststelling definitieve beheerplan 2015-2021 Natura 2000- gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck Beheerplan_2015-2021_Natura_2000-gebied_Nieuwkoopse_Plassen_en_De_Haeck_-_bijlagen_voorbereidend_onderzoek_beheerplan lees meer →

Dames en heren, Hierbij stuur ik u ter kennisneming de tekst van het definitieve aanwijzingsbesluit en de bijbehorende Nota van toelichting. In deze nota wordt ingegaan op de ingediende 584 zienswijzen op het ontwerpbesluit van 10 september 2008. Terinzagelegging De tekst van het definitieve aanwijzingsbesluit en de Nota van toelichting ligt verder ter inzage bij.. lees meer →